Postupy pri certifikácií, odvolaní alebo sťažnosti  

Základné fázy procesu certifikácie systémov manažérstva

 • Informačný rozhovor - je využívaný na prvý kontakt so zákazníkom. 
 • Organizačný rozhovor - slúži na oboznámenie sa so zákazníkom a stanovenie ďalšieho postupu.
 • Prihláška na audit  - obsahuje podrobnú identifikáciu zákazníka a jeho požiadaviek vo vzťahu k rozsahu certifikácie systému manažérstva.
 • Odmietnutie certifikácie - v prípade, že zákazníkovi nie je možné poskytnúť certifikáciu, napr. z dôvodu, že požiadavka zákazníka je mimo rozsah akreditácie SKQS, alebo by boli porušené postupy súvisiace s nestrannosťou SKQS.  
 • Systémová analýza - certifikačný audit (1. etapa) - je vykonaná pred certifikačným auditom so zameraním posúdenia súladu dokumentácie s požiadavkami referenčnej normy a identifikácie zodpovedných pracovníkov.  
 • Plán auditu - je vypracovaný na základe výsledkov systémovej analýzy a dokumentácie predloženej pred auditom.
 • Certifikačný audit (audit 2. etapy) - vykoná audit-tím podľa plánu auditu priamo v priestoroch zákazníka a posúdi súlad opisu a realizácie jednotlivých prvkov systému manažérstva s príslušnou referenčnou normou na systém manažérstva. 
 • Udelenie certifikátu - je vykonané na základe splnenia všetkých požiadaviek certifikácie a referenčnej normy, resp. po odstránení zistených nezhôd.
 • Certifikát a certifikačnú značku SKQS - môže zákazník po dobu platnosti, ktorá je obvykle 3 roky využiť v obchodnej korešpondencii a prezentačných materiáloch len vo vzťahu k rozsahu certifikácie. Certifikovaný zákazník je uvedený v Zozname vlastníkov certifikátu SKQS, ktorý je dostupný prostredníctvom internetu na adrese www.skqs.sk.
 • Dozorné audity - sú vykonávané pre udržanie platnosti certifikátu povinne 1x ročne počas doby platnosti certifikátu. Ich nevykonanie môže byť dôvodom pozastavenia alebo zrušenia certifikátu. Pozastavenie platnosti certifikátu by nemalo prekročiť 6 mesiacov.
 • Znovuudelenie - v prípade pozastaveného certifikátu je možné len v prípade, ak sú príčiny, ktorých následkom je pozastavenie platnosti certifikátu odstránené. 
 • Recertifikačný audit - je vykonaný pre obnovenie certifikácie systému manažérstva 1x za 3 roky. 
 • Rozširujúci/zužujúci audit - je vykonaný na požiadanie zákazníka so zameraním na rozšírenie rozsahu certifikácie, resp. jeho zúženie v prípade, že časť certifikovaného systému manažérstva trvalo neplní požiadavky certifikácie. 

Odvolanie alebo sťažnosť

Zákazník, alebo tretia strana má právo odvolať sa proti postupom SKQS, alebo sťažovať sa na zákazníkov certifikovaných SKQS a to písomne alebo osobne na vedení SKQS. SKQS má stanovené postupy na ich riešenie.  Do 7 kalendárnych dní od prijatia odvolania alebo sťažnosti je odosielateľ a príslušný zákazník písomne informovaný o ich prijatí. Do 20 kalendárnych dní je odosielateľ, resp. príslušný zákazník písomne informovaný o oprávnenosti odvolania alebo sťažnosti. Do 30 kalendárnych dní od prijatia odvolania alebo sťažnosti, alebo podľa dohody je odosielateľ a príslušný zákazník písomne informovaný o výsledku riešenia odvolania alebo sťažnosti. Proti rozhodnutiu vedenia SKQS môže sťažovateľ využiť ďalšie zákonné postupy. 

Poplatky za proces certifikácie sú závislé od viacerých faktorov, napr. požadovaného rozsahu certifikácie, typu referenčnej normy, počtu pracovníkov, počtu prevádzok, druhu výroby a poskytovania služieb a ďalších faktorov. Výsledná cena je predmetom zmluvy uzatvorenej pred začatím procesu certifikácie.