SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Ako riadiť riziká v organizácií?

Častá téma v organizáciách, je ako efektívne riadiť riziká. Norma ISO 9001 vyžaduje, aby organizácie riadili svoje riziká ako súčasť svojho systému manažmentu kvality (SMK). Toto znamená, že organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti v súvislosti s jej SMK a následne ich riadiť pomocou vhodných opatrení.

Riadenie rizík v súlade s normou ISO 9001 pomôže organizácií identifikovať množstvo potenciálnych rizík a príležitostí, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu výrobkov alebo služieb a na spokojnosť zákazníkov. Organizácie, ktoré riadia riziká sa zameriavajú na prevenciu problémov namiesto ich riešenia a pomáha im to minimalizovať náklady spojené s chybami alebo nedostatkami v kvalite.


Ako identifikovať riziká v organizácií?

Identifikácia rizík je kľúčovým prvkom riadenia rizík v organizácii. Medzi najčastejšie spôsoby ako identifikovať riziká patrí:

 

Ako riadiť identifikované riziká?

Riadenie rizík zahŕňa opatrenia na zmiernenie alebo elimináciu rizík, ktoré organizácia identifikovala. Medzi najčastejšie možnosti ako riadiť riziká patrí:

 

Je dôležité, aby bolo riadenie rizík integrované do všetkých činností organizácie. Riadením rizík organizácia zlepší svoju bezpečnosť, kvalitu, zlepší efektivitu a zabezpečí plnenie legislatívnych a normatívnych požiadaviek.