SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Politika používania loga

 

Certifikát a Certifikačnú značku SKQS môže jeho vlastník v rámci rozsahu jeho platnosti využiť na svoje obchodné účely, ponuky, do katalógov, prospektov, na výstavy, pri objednávkach a dohodách s odberateľom o zjednodušení jeho vstupnej kontroly, resp. deklarovanie svojich aktivít v oblasti ochrany životného prostredia a v komunikácii so záujmovými stranami. Vlastník môže tieto certifikáty kopírovať čierno - bielo a farebne pri zachovaní farebných odtieňov a úplnosti grafiky. Pri akomkoľvek zmenšovaní je nutné zachovať čitateľnosť značky a certifikátu.

Počas platnosti certifikátu SKQS je vlastník oprávnený označiť certifikačnou značkou SKQS reklamné podklady a korešpondenciu, ktoré sa týkajú oblasti výroby alebo služieb, lokalít alebo spoločností, pre ktoré bol certifikát vydaný.

Okrem toho má vlastník certifikátu SKQS prínos zo všetkých ďalších služieb SKQS, zo snáh o čo najširšie uznanie certifikátu SKQS a znaku SKQS doma aj v zahraničí. Vlastník certifikátu SKQS je pri uplatňovaní uvedených práv povinný dodržiavať pravidlá čestnej súťaže.

 

Pri použití certifikačnej značky musia byť čitateľne zobrazené údaje:

Vlastník certifikátu je povinný pred použitím upravenej certifikačnej značky vyžiadať si súhlas od SKQS s jej grafickým stanovením (predložiť návrh vo veľkosti 1:1). 

Certifikačnú značku je možné využívať len vo vzťahu k rozsahu certifikácie, miestam, prevádzkam, v reklamných materiáloch, obchodnej korešpondencii  a prezentáciách. 

Značku je zakázané používať na správach o laboratórnych skúškach, meraniach, kalibrácii alebo inšpekcii, nakoľko takéto správy by mohli byť považované za akreditované merania, alebo na obale výrobku, ktorý vidí zákazník, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu. 

Je možné použiť vyhlásenia na obale produktu alebo v sprievodnej dokumentácii o tom, že certifikovaný klient má certifikovaný systém manažérstva. Za obal výrobku sa považuje to, čo môže byť odstránené bez rozpadnutia alebo poškodenia produktu. Typový alebo identifikačný štítok sa považujú za časť výrobku. Vyhlásenie v žiadnom prípade neznamená, že produkt, proces alebo služba sú týmto spôsobom certifikované.

Vyhlásenie musí zahŕňať odkazy na: