SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Certifikácia

Vykonávame externé audity systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentálnych  systémov manažérstva podľa ISO 14001 a systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001.

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Norma ISO 14 001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia. Základná požiadavka normy ISO 14 001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Mám záujem Bližšie informácie

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001

Norma ISO 45001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k bezpečnostným rizikám a zamedziť tak vážnym škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Mám záujem Bližšie informácie