SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Certifikácia systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001

Norma ISO 45001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Norma ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) pomáha organizáciám pripraviť koncepciu a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

Manažérske prínosy
 • Jasne definovaný systém manažérstva.
 • Zvýšenie bezpečnosti procesov.
 • Plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP.
 • Zvýšenie povedomia v oblasti BOZP.
 • Neustále zlepšovanie.
Pracovné prostredie
 • Riešenie ergonómie na pracoviskách.
 • Funkčnosť zariadení.
 • Zdravotná nezávadnosť a hygiena pracovného prostredia.
Ekonomické prínosy
 • Zamedzenie ekonomických strát.
 • Ochrana know - how organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Pridaná hodnota pre Vás