SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Ako riadiť riziká v organizácií?

Častá téma v organizáciách, je ako efektívne riadiť riziká. Norma ISO 9001 vyžaduje, aby organizácie riadili svoje riziká ako súčasť svojho systému manažmentu kvality (SMK). Toto znamená, že organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti v súvislosti s jej SMK a následne ich riadiť pomocou vhodných opatrení.

Riadenie rizík v súlade s normou ISO 9001 pomôže organizácií identifikovať množstvo potenciálnych rizík a príležitostí, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu výrobkov alebo služieb a na spokojnosť zákazníkov. Organizácie, ktoré riadia riziká sa zameriavajú na prevenciu problémov namiesto ich riešenia a pomáha im to minimalizovať náklady spojené s chybami alebo nedostatkami v kvalite.


Ako identifikovať riziká v organizácií?

Identifikácia rizík je kľúčovým prvkom riadenia rizík v organizácii. Medzi najčastejšie spôsoby ako identifikovať riziká patrí:

 • Analýza procesov: Analyzujte procesy v organizácii a identifikujte možné nedostatky, ktoré by mohli viesť k rizikám.
 • Brainstorming: Organizujte stretnutie s tímom a pomocou brainstormingu zistite, aké riziká môžu vzniknúť v rôznych oblastiach organizácie.
 • SWOT analýza: Vykonajte SWOT analýzu a zamerajte sa na identifikáciu hrozieb, ktoré môžu mať negatívny vplyv na organizáciu.
 • Analýza dát: Analyzujte dáta, ktoré má organizácia k dispozícii, ako sú interné záznamy, externé informácie a údaje o trhu, aby ste identifikovali riziká.
 • Pomoc expertov: Využite odborné znalosti a skúsenosti odborníkov v rôznych oblastiach, aby ste získali nový pohľad na možné riziká.
 • Kontrola zdrojov: Skontrolujte zdroje organizácie, vrátane financií, pracovníkov, technológií a materiálov, aby ste identifikovali potenciálne riziká.
 • Vyhodnotenie minulých udalostí: Preskúmajte minulé udalosti, ktoré ovplyvnili organizáciu, a identifikujte možné riziká, ktoré sa môžu opakovať.
 • Interný audit: Preverte procesy v organizácii, aby ste identifikovali riziká v oblastiach, ako sú účtovníctvo, finančný manažment a bezpečnosť.

 

Ako riadiť identifikované riziká?

Riadenie rizík zahŕňa opatrenia na zmiernenie alebo elimináciu rizík, ktoré organizácia identifikovala. Medzi najčastejšie možnosti ako riadiť riziká patrí:

 • Hodnotenie rizík: Hodnotenie rizík je kľúčovým prvkom riadenia rizík. Na základe hodnotenia rizík môžete určiť ich význam a závažnosť. To vám umožní určiť priority a systém ako sa rozhodnúť, ktoré riziká sú najdôležitejšie a ktoré by mali byť riešené ako prvé.
 • Plánovanie rizík: Plánovanie rizík je procesom vytvárania plánu na riadenie identifikovaných rizík. Plán by mal obsahovať opatrenia na zníženie pravdepodobnosti výskytu rizík a ich vplyvu na organizáciu. Plánovanie by malo zahrňovať aj zdroje, ktoré budú potrebné na realizáciu plánu, ak riziko nastane.
 • Monitorovanie opatrení: Sledovanie účinnosti opatrení je kľúčovým prvkom riadenia rizík. Organizácia sleduje účinnosť plánu na riadenie rizík a prispôsobuje ho na základe potreby.
 • Komunikácia: Komunikácia je kľúčová pre úspešné riadenie rizík. Organizácia by mala komunikovať riziká a opatrenia na ich riešenie s relevantnými zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečilo ich zapojenie a spolupráca.
 • Pravidelné preskúmanie: Pravidelné preskúmanie je dôležité pre zabezpečenie toho, aby bola stratégia riadenia rizík stále aktuálna a efektívna. Preskúmanie by malo byť pravidelné a zahrnovať hodnotenie účinnosti opatrení a ich prispôsobenie na základe nových rizík alebo zmenených podmienok.

 

Je dôležité, aby bolo riadenie rizík integrované do všetkých činností organizácie. Riadením rizík organizácia zlepší svoju bezpečnosť, kvalitu, zlepší efektivitu a zabezpečí plnenie legislatívnych a normatívnych požiadaviek. 


 

Podobné články

Nezhody v systéme manažérstva kvality: Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im

KATEGÓRIA

Nezhoda sa týka každého prípadu, keď sa produkt, služba alebo proces odchyľuje od stanovených požiadaviek, noriem alebo postupov. Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im? Čo robiť, ak už nezhoda nastane?

Zobraziť viac

Ako sa vyvíjajú normy ISO?

KATEGÓRIA

V článku "Ako sa vyvíjajú normy ISO?" sa dozviete o procese vývoja noriem ISO. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ako je identifikácia potreby, príprava návrhu, verejné pripomienky a prijatie normy. Normy ISO sa pravidelne aktualizujú, aby sa zohľadnili najnovšie poznatky a trendy v danej oblasti.

Zobraziť viac

Aký je rozdiel medzi ISO 9001 a ISO 14001?

KATEGÓRIA

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré majú rozdielne zamerania. Hoci sa tieto štandardy zameriavajú na rôzne oblasti riadenia, majú spoločné prvky, ktoré organizáciám pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov.

Zobraziť viac

Revízia normy ISO 27001:2022

dovoľte nám informovať Vás, že 25.10.2022 bola publikovaná nová verzia normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahrádza normu ISO/IEC 27001:2013. Slovenská národná akreditačná služba, ako náš akreditačný orgán, stanovila v Politike PL-57 prechodné obdobie na implementáciu normy ISO/IEC 27001:2022, ktoré končí 31.10.2025.

Zobraziť viac

Newsletter