SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Ako sa vyvíjajú normy ISO?

 

Normy ISO sa vyvíjajú prostredníctvom procesu technického normalizácie, ktorý je riadený Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO).

 

Tento proces zahŕňa nasledujúce kroky:

Identifikácia potreby

  • Prvým krokom je identifikácia potreby pre novú normu alebo aktualizáciu existujúcej normy. Túto potrebu môže identifikovať ISO, zainteresované strany alebo organizácie.

Príprava návrhu normy

  • Keď sa identifikuje potreba pre novú normu, ISO zriadi technický výbor (TC) alebo podvýbor (SC) na prípravu návrhu normy. TC alebo SC je zložený zo zástupcov zainteresovaných strán, ako sú výrobcovia, obchodníci, používatelia a odborníci z akademického prostredia.

Verejné pripomienky

  • Návrh normy je zverejnený na verejné pripomienky. Počas obdobia pripomienok môžu zainteresované strany poskytnúť svoje pripomienky a návrhy na zlepšenie návrhu normy.

Prijatie normy

  • Po uplynutí obdobia pripomienok TC alebo SC preskúma pripomienky a rozhodne o tom, či ich zahrnie do návrhu normy. Ak sa návrh normy zmení, TC alebo SC ho znova zverejní na verejné pripomienky.

Publikácia normy

  • Keď TC alebo SC schváli návrh normy, ISO ju zverejní. Norma je potom dostupná na nákup od členských organizácií ISO.

 

Normy ISO sa pravidelne aktualizujú, aby sa zohľadnili najnovšie poznatky a trendy v danej oblasti. Aktualizácia normy môže zahŕňať zmeny v požiadavkách, terminológii alebo štruktúre normy.

V prípade rodiny noriem ISO 9000 sa nové vydanie normy vydáva približne každý päť rokov. Posledné vydanie normy ISO 9001:2015 bolo vydané v roku 2015.

V roku 2023 sa plánovala revízia normy ISO 9001, ale v máji 2023 technický výbor ISO 176 rozhodol, že norma sa v roku 2023 revidovať nebude. Nová edícia normy je plánovaná až na rok 2030.

 

Podobné články

Nezhody v systéme manažérstva kvality: Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im

KATEGÓRIA

Nezhoda sa týka každého prípadu, keď sa produkt, služba alebo proces odchyľuje od stanovených požiadaviek, noriem alebo postupov. Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im? Čo robiť, ak už nezhoda nastane?

Zobraziť viac

Ako riadiť riziká v organizácií?

KATEGÓRIA

Častá téma v organizáciách, je ako efektívne riadiť riziká. Norma ISO 9001 vyžaduje, aby organizácie riadili svoje riziká ako súčasť svojho systému manažmentu kvality (SMK). Toto znamená, že organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti v súvislosti s jej SMK a následne ich riadiť pomocou vhodných opatrení.

Zobraziť viac

Aký je rozdiel medzi ISO 9001 a ISO 14001?

KATEGÓRIA

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré majú rozdielne zamerania. Hoci sa tieto štandardy zameriavajú na rôzne oblasti riadenia, majú spoločné prvky, ktoré organizáciám pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov.

Zobraziť viac

Revízia normy ISO 27001:2022

dovoľte nám informovať Vás, že 25.10.2022 bola publikovaná nová verzia normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahrádza normu ISO/IEC 27001:2013. Slovenská národná akreditačná služba, ako náš akreditačný orgán, stanovila v Politike PL-57 prechodné obdobie na implementáciu normy ISO/IEC 27001:2022, ktoré končí 31.10.2025.

Zobraziť viac

Newsletter