SKQS, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Nezhody v systéme manažérstva kvality: Ako ich identifikovať, riešiť a predchádzať im

 

Vo svete systému manažérstva kvality je nezhoda ako nevítaný hosť na párty, pretože narušuje atmosféru na párty, vytvára napätie medzi hosťami a môže potenciálne narušiť celkový zážitok a spokojnosť hostí.

 

Čo je nezhoda?

Nezhoda sa týka každého prípadu, keď sa produkt, služba alebo proces odchyľuje od stanovených požiadaviek, noriem alebo postupov. To sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi, napríklad: Produkty nespĺňajúce špecifikácie. Predstavte si, že dostanete košeľu s nerovnomerným prešívaním alebo telefón s nefunkčnými tlačidlami. Toto sú nezhody produktov. 

 

Aké typy nezhôd rozlišujeme?

  • Nezhoda produktu alebo služby: K tomu dochádza, keď produkt alebo služba nespĺňa špecifikované požiadavky, čo môže mať vplyv na funkčnosť, bezpečnosť alebo spokojnosť zákazníka.
  • Nezhoda procesov: Vzniká, keď sa proces odchyľuje od svojich definovaných postupov alebo smerníc, čo vedie k potenciálnym nezrovnalostiam, neefektívnosti alebo chybám v konečnom produkte alebo službe.
  • Nezhoda dokumentácie: Zahŕňa nezrovnalosti alebo chyby v dokumentoch, ako sú postupy, špecifikácie alebo záznamy, čo môže viesť k zámene, nesprávnej interpretácii a nesprávnej implementácii.

 

Prečo záleží na nezhode?

Nezhody môžu mať rôzne negatívne dôsledky na organizáciu. Nezhody sa môžu prejaviť napríklad:

  • znížením kvality produktov alebo služieb - nesplnenie požiadaviek, tak môže viesť k chybám, poruchám a nespokojnosti zákazníkov. 
  • zvýšením nákladov – opravy, prepracovanie alebo výmeny produktov, súvisiace s nezhodami môžu spôsobiť dodatočné finančné náklady pre spoločnosť.
  • poškodením dobrého mena – pretrvávajúce nezhody môžu viesť až k narušeniu dôvery zákazníkov a poškodeniu celkového imidžu spoločnosti.
  • nedodržiavaním predpisov – porušovanie regulačných alebo priemyselných noriem v súvislosti s nezhodami, môže viesť k právnym následkom a sankciám.

 

Ako môže byť identifikovaná nezhoda?

Nezhoda môže byť zistená na základe sťažnosti alebo reklamácie produktu,  zistenia z auditu, výstupu z preskúmania systému manažérstva, výstupu z analýzy a hodnotenia dát, výstupu z merania spokojnosti zainteresovaných strán. 

 

Ako treba postupovať, keď organizácia identifikuje nezhodu?

Analýza vzniknutej nezhody musí byť vykonávaná starostlivo, aby bola v súlade s metodikou PDCA pre riešenie problémov. Organizácia musí na takúto nezhodu reagovať a vysporiadať sa s následkami. 
V ďalšom kroku je potrebné zhodnotiť potrebu prijatia opatrení na odstránenie príčin nezhody, a to z dôvodu, aby sa takáto nezhoda neopakovala alebo aby sa nevyskytla niekde inde. 

Preto je potrebné:

  • Preskúmať a analyzovať nezhody
  • Určiť príčiny nezhody
  • Určiť, či existujú podobné nezhody alebo by sa mohli potenciálne vyskytnúť.

 

Po vyhodnotení predchádzajúcich bodov je potrebné realizovať potrebné opatrenia a následne preskúmať efektívnosť prijatých nápravných opatrení.  Pokiaľ je to nutné je dôležité aktualizovať riziká a príležitosti určené v priebehu plánovania a tiež realizovať zmeny v systéme manažérstva kvality.

 

Efektívnym riadením nezhôd môžu organizácie identifikovať a riešiť potenciálne problémy, zlepšiť ich celkovú kvalitu a tým minimalizovať súvisiace riziká a náklady.
 

 

Podobné články

Ako sa vyvíjajú normy ISO?

KATEGÓRIA

V článku "Ako sa vyvíjajú normy ISO?" sa dozviete o procese vývoja noriem ISO. Tento proces zahŕňa niekoľko krokov, ako je identifikácia potreby, príprava návrhu, verejné pripomienky a prijatie normy. Normy ISO sa pravidelne aktualizujú, aby sa zohľadnili najnovšie poznatky a trendy v danej oblasti.

Zobraziť viac

Ako riadiť riziká v organizácií?

KATEGÓRIA

Častá téma v organizáciách, je ako efektívne riadiť riziká. Norma ISO 9001 vyžaduje, aby organizácie riadili svoje riziká ako súčasť svojho systému manažmentu kvality (SMK). Toto znamená, že organizácia musí identifikovať riziká a príležitosti v súvislosti s jej SMK a následne ich riadiť pomocou vhodných opatrení.

Zobraziť viac

Aký je rozdiel medzi ISO 9001 a ISO 14001?

KATEGÓRIA

ISO 9001 a ISO 14001 sú dva rôzne štandardy vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO), ktoré majú rozdielne zamerania. Hoci sa tieto štandardy zameriavajú na rôzne oblasti riadenia, majú spoločné prvky, ktoré organizáciám pomáhajú pri dosahovaní lepších výsledkov.

Zobraziť viac

Revízia normy ISO 27001:2022

dovoľte nám informovať Vás, že 25.10.2022 bola publikovaná nová verzia normy ISO/IEC 27001:2022, ktorá nahrádza normu ISO/IEC 27001:2013. Slovenská národná akreditačná služba, ako náš akreditačný orgán, stanovila v Politike PL-57 prechodné obdobie na implementáciu normy ISO/IEC 27001:2022, ktoré končí 31.10.2025.

Zobraziť viac

Newsletter