Profil spoločnosti

Logo IAF je uvádzané na certifikátoch SKQS, čim sa dosiahlo ich medzinárodné uznanie.  
Audítori SKQS spĺňajú kvalifikačné požiadavky EOQ. Na základe dlhoročných skúseností Vám SKQS ponúka certifikáciu systémov manažérstva na najvyššej medzinárodnej úrovni s využitím znalostí prostredia a národných zvyklostí.

SKQS - Slovenská spoločnosť pre systémy riadenia a systémy kvality je certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou - SNAS. SNAS je členom Európskej organizácie pre kvalitu - EOQ a Medzinárodného akreditačného fóra - IAF, najvyššej svetovej autority pre medzinárodné uznávanie v oblasti certifikácie systémov manažérstva.   

SKQS v záujme zachovania nestrannosti nevykonáva poradenské aktivity a finančné príjmy získava výlučne z činností spojených s auditmi systémov manažérstva. Nemá žiadny komerčný ani iný vzťah, ktorý by porušoval jej nezávislosť. V prípade výskytu konfliktu záujmov má SKQS stanovené postupy na ich riešenie.


Rozsah certifikácie systémov manažérstva